Referenties

Door opdrachtgevers verkregen begrotingen worden door ons in een analysemodel verwerkt en beoordeeld op compleetheid en marktconformiteit. Indien er meerdere aanbiedingen zijn, worden die in hetzelfde model met elkaar vergeleken. Meer- minderwerk controle bij projecten in uitvoering wordt ook in ons analysemodel verwerkt en wordt daarbij tevens vergeleken met de contractstukken tussen opdrachtgever en aannemer waarmee ook zichtbaar wordt of eventuele claims terecht zijn.